Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

CÍL A POSLÁNÍ NADACE

Cílem nadace je majetková podpora a vytváření podmínek pro výstavbu,
logo nadacevybavení a provoz střediska mládeže s kostelem v Brně-Líšni.
Z výnosů přijatých prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF II) podporuje nadace neziskové organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže a prevencí kriminality mládeže, a to v rámci veřejně vyhlášeného otevřeného grantového programu Volný čas dětí a mládeže v rámci celé ČR.

Posláním nadace je umožnit dětem a mladým lidem především jakkoliv znevýhodněným, aby mohli kvalitně trávit svůj volný čas, aby mohli rozvíjet dobré stránky své osobnosti a růst do lidské zralosti. Toto poslání nadace uskutečňuje skrze podporu Salesiánského střediska mládeže, kde se odehrává veškerá činnost s mládeží a je úkolem nadace, všemožně napomáhat a finančně podporovat nejen stavbu, ale i provoz střediska. Ve středisku mládeže pracují salesiáni, pedagogové volného času a dobrovolní spolupracovníci - animátoři. Základem přístupu k mladým je rozum, křesťanské hodnoty a laskavost. Středisko je otevřeno všem, bez rozdílu vyznání, barvy pleti, politického předsvědčení a sociálního postavení. Více o činnosti střediska na www.salesko.cz

PŘEDSTAVENÍ NADACE

„Raduj se, konej dobro a vrabce nechej štěbetat.“ Jan Bosco

Don BoscoZaložení nadace předcházel příchod salesiánů do Líšně po revoluci v roce 1990, a to na přání brněnského biskupa Vojtěcha Cikrle.

Salesiáni se věnují výchově mládeže podle preventivního výchovného systému svého zakladatele, otce a učitele mládeže, italského kněze Jana Bosca (1815 – 1888).

První salesián působící v Líšni byl P. Pavel Klimovič, který myšlenku svého předchůdce, P. Leopolda Nesvedy, vybudovat v sídlišti kostel Ducha Svatého, rozšířil o stavbu střediska pro mládež. Téměř třetinu z 25 000 obyvatel Líšně tehdy tvořily děti a v sídlišti chybělo zařízení pro volný čas. Rostla kriminalita mládeže.

Nadace pro radost byla založena v roce 1992 salesiánem Mgr. P. Evženem Rakovským, kterému se podařilo získat pro tuto myšlenku několik desítek dobrovolných spolupracovníků z řad mládeže i dospělých, kteří s velkým nadšením pomáhali dílo uskutečňovat. Správcem nadace v prvních letech byl pan Stanislav Javora z Chrlic.

Dílo začínalo doslova na zelené louce. V roce 1993 se konalo první dětské odpoledne na prostranství pod poliklinikou Horníkova Tradice dětských odpolední trvá dosud, pořádá je Salesiánské středisko mládeže.

V roce 1995 bylo odkoupeno a zrekonstruováno bývalé zařízení staveniště – „likusák“ na prozatímní středisko mládeže, které sloužilo dětem až do roku 2004, kdy se přestěhovalo do novostavby střediska na Kotlanovu 13.

V letech 1998 - 2004 byla vybudována I. etapa stavby – tělocvična s horolezeckou stěnou a oratoř celkovým nákladem 40 mil. Kč.
Nadace v roce 2004 změnila sídlo – z kanceláře na Pohankové 18 se přestěhovala do uvolněných prostor v „likusáku“na Horníkové 34a. Spolu s novým sídlem přijala za oficiální zkrácený název Nadace pro radost oproti původnímu Nadace pro výstavbu komplexu střediska mládeže v Brně-Líšni.

V letech 2009-2010 byla vybudována II. etapa stavby komplexu střediska mládeže - dostavba střediska a hřiště pro kolektivní sporty - projekt SALVE. Dotace z fondů Evropské unie činila 35 mil. Kč, Nadace pro radost se na projektu podílela částkou 8 mil. Kč. Děkujeme všem dárcům, kterým záleží na správné péči o mladou generaci.

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Statutárním orgánem nadace je správní rada, která spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.

Správní rada: (k 23. 5. 2016)

Předseda:Mgr. Pavel Pospíšil
Členové:Ing. Marek De Diana Boro
Jan Kočvara
Ing. Pavel Kohoutek
Ing. Stanislav Krupička
Kateřina Stratilová

Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada. Kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví nadace. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu.

Dozorčí rada: (k 23. 5. 2016)

PředsedaIng. Pavel Krupička
Členové:Mgr. Libor Macák
Ing. Jan Sadecký, MBA

Čestní členové nadace (in memoriam):

  • P. Petr Baran, SDB (členem správní rady v letech 1998 – 2006 a dále čestným členem. Zemřel 28. 2. 2007)
  • Ing. Jiří Pitlach (členem dozorčí rady od založení nadace do 25. 11. 2004, kdy zemřel).

Zaměstnanci nadace:
Výkonná ředitelka: Mgr. Ing. Helena Kohoutková

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NADACE

Organizační diagram

Valid HTML 4.01 | CSS 2.0