Úvodní strana

Naši partneři:

givt.cz

kostel sv. Jiljí v Brně-Líšni
Farnost Líšeň

Salesiáni Dona Boska

SaSM Brno-Líšeň

ÚMČ Brno-Líšeň
Adventní koncert nadace -
za finanční podpory MČ Brno-Líšeň

Statikum s.r.o.

button techsoup.cz

Logo Nadace pro radost

STATUT NADACE

USTANOVENÍ A ZMĚNY

Zakladatelem Nadace pro radost je Římskokatolický farní úřad v Brně Líšni, Pohankova 18, 628 00 Brno
Zřízení: 15. 12. 1992
Aktualizováno: 9. 2. 1999

Současný plný název zakladatele: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jiljí, Pohankova 18, 62800 Brno Líšeň, IČ: 62160419, evidovaná u MK 1.7.1994, č .evidence 8/1-07-384/1994

Správní rada v souladu s čl. X. 2. a) Nadační listiny upravila tuto listinu, která je současně statutem nadace a předseda správní rady předkládá nové úplné znění statutu a nadační listiny, kterým se upravuje listina a statut z 29. 12. 2015 a vkládá ji do Veřejného (nadačního) rejstříku a Sbírky listin.
Aktualizováno: 23. 5. 2016

NADAČNÍ LISTINA A STATUT - Nadace pro radost

I. Název a sídlo

1. Název nadace: Nadace pro radost (dále jen „nadace“)

2. Sídlo nadace: Horníkova 34a/2533, 628 00 Brno, Česká republika

II. Zakladatel nadace

Římskokatolická farnost u kostela svatého Jiljí, Pohankova 18, 628 00 Brno.

III. Účel nadace

Nadace pro radost je zřízena za účelem zajištění finančních prostředků pro přípravu a realizaci stavby kostela Ducha Svatého v sídlišti Brno Líšeň a pro podporu dětí, mládeže a rodin.

IV. Majetek nadace a způsob užití majetku nadace

1. Majetek nadace tvoří nadační jistina (souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů) a ostatní majetek nadace.

2. Nadační kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů a nadačních darů

3. Celkový nadační kapitál ke dni 23. 5. 2016 činí 33 893 000,- Kč. Ke dni 21. 12. 2015 byl původní nadační kapitál ve výši 36 628 640,- Kč snížený o 2 735 640,- Kč (snížena je hodnota budovy č. p. 2533, p. č. 5037/32 k. ú. Líšeň - tj. sídla nadace znaleckým posudkem ústavu STATIKUM s.r.o. na hodnotu 440 000,- Kč). Majetek nadace tvoří peněžní prostředky, cenné papíry, nemovité a movité věci, jakož i jiná majetková práva a jiné majetkové hodnoty, na nichž neváznou zástavní práva.

4. Zdroji majetku nadace jsou zejména:

a) výnosy z nadační jistiny

b) nadační dary od fyzických a právnických osob

c) výnosy z ostatního majetku nadace

5. K plnění účelu, pro který byla nadace zřízena, uskutečňuje nadace vlastní projekty a poskytuje nadační příspěvky třetím osobám v souvislosti s účelem nadace. Třetí osobou jsou právnické i fyzické osoby.

6. Poskytnutí nadačního příspěvku nebo vytvoření vlastního projektu schvaluje správní rada nadace.

V. Hodnota majetku

Nadace vyvíjí přiměřené úsilí k ochraně majetku před jeho inflačním znehodnocením a usiluje o jeho rozmnožení. Přitom využívá vhodných nástrojů a prostředků, jejichž využití snižuje míru rizika znehodnocení majetku na minimální přijatelnou úroveň.

VI. Poskytování nadačních příspěvků

1. Správní rada nadace stanovuje pravidla pro podávání žádostí o poskytnutí nadačních příspěvků vnitřním předpisem.

2. Rozhodnutí o poskytnutí nadačních příspěvků je ve výlučné pravomoci správní rady.
Správní rada posuzuje žádosti o příspěvky na svém zasedání minimálně jednou za rok.

3. Správní rada může ohledně žádosti o nadační příspěvek učinit tato rozhodnutí:

a) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v požadované výši

b) schválit poskytnutí nadačního příspěvku v pozměněné výši

c) zamítnout poskytnutí nadačního příspěvku

d) vrátit žádost k přepracování

e) odložit rozhodnutí

f) správní rada může vázat rozhodnutí o poskytnutí nadačních příspěvků na splnění jí stanovených podmínek;

4. O rozhodnutí správní rady musí být žadatel vyrozuměn nejpozději do 30 dnů po schůzi správní rady.

5. Nadační příspěvek se poskytuje třetí osobě na základě písemné smlouvy, která příjemce nadačního příspěvku zaváže použít jej v souladu s podmínkami v této smlouvě stanovenými, jinak je povinen nadační příspěvek nebo jeho část vrátit ve lhůtě stanovené nadací.

6. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadace nebo zaměstnancům nadace ani osobám jim blízkým.

VII. Hospodaření a vedení účetnictví

1. Nadace hospodaří v souladu s obecně závaznými předpisy a pravidly.

2. Každý návrh na vyhlášení programů a vlastních projektů musí být správní radě předložen a radou schválen.

3. Nadace vede účetnictví podle platných předpisů a směrnic.

4. Odpovědnost za majetek, zacházení s ním a seznam osob oprávněných podpisovat bankovní platby jsou stanoveny v Interních směrnicích nadace.

VIII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření nadace

1. Nadace vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace (dále jen „výroční zpráva“) za uplynulý kalendářní rok.

2. Výroční zpráva musí být předložena správní radě nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadace za hodnocené období a zhodnocení této činnosti podle platných předpisů.

IX. Orgány nadace

Nadace zřizuje k uskutečňování svých cílů, ke správě svého majetku a k řízení své činnosti správní, kontrolní a výkonné orgány.

1. Orgány nadace jsou:

a) správní rada

b) dozorčí rada

2. Správní rada nadace může zřídit výkonný orgán

X. Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem nadace. Správní rada je nejvyšším správním a řídícím orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost nadace, rozhoduje o všech záležitostech nadace. Vyhlašuje programy nadace.

2. Do výlučné působnosti správní rady patří:

a) měnit nadační listinu a vydat statut nadace. Ke změně této nadační listiny je zapotřebí souhlas dvou třetin všech členů správní rady a souhlas dozorčí rady.

b) rozhodovat o zvýšení a snížení nadačního kapitálu

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu nadace

d) volit nové členy správní rady navržené členy správní rady

e) odvolávat členy správní rady a předsedu správní rady

f) zřizovat a rušit orgány nadace podle této nadační listiny, jmenovat a odvolávat jejich členy, stanovit počty jejich členů

g) jmenovat a odvolávat výkonného ředitele, stanovovat výši jeho odměny a náplň práce

h) schvalovat organizační a jednací řád nadace, interní směrnice a pravidla pro zacházení s majetkem nadace a rozhodovat o jejich změnách,

i) schvalovat pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a rozhodovat o jejich změnách,

j) rozhodovat o sloučení nadace,

k) změnit sídlo nadace.

3. Správní rada nadace má 6 členů.

4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba.

5. Členství ve správní radě je čestné, za vykonávání funkce člena správní rady nelze přiznat odměnu. Účelně vynaložené náklady spojené s vykonáváním funkce člena správní rady jsou však členům správní rady v nezbytném rozsahu hrazeny.

6. Členství ve správní radě vzniká tajnou volbou. Ke zvolení člena správní rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady.

7. Členství ve správní radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím nebo odvoláním. K odvolání je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Důvodem odvolání může být též neloajalita k původnímu cíli nadace, střet zájmů, nerespektování rozhodnutí správní rady a způsobená škoda.

8. Funkční období člena správní rady je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období a zvolí-li správní rada na uvolněné místo nového člena, jeho funkční období je pětileté.

9. Správní rada volí tajnou volbou ze svého středu předsedu a určuje způsoby jednání jménem nadace.

10. Funkční období předsedy správní rady je pětileté. Opětovné zvolení je možné.

11. Předseda řídí práci správní rady, svolává a řídí jednání správní rady.

12. Jestliže správní rada neodstraní nedostatky zjištěné dozorčí radou, podá jí v té věci písemné odůvodnění.

13. Písemné pozvánky na schůzi musejí být rozeslány členům správní rady a dozorčí rady na poslední adresy uvedené členem správní rady a členem dozorčí rady. Adresy mohou být: adresa trvalého pobytu nebo elektronická. Pozvánky musí být odeslány nejpozději týden před datem schůze a musí obsahovat program schůze. Schůzi svolává předseda správní rady, pokud usoudí, že to vyžaduje zájem nadace, nebo nejpozději do 30 dnů, když o to požádá třetina členů správní rady nebo dvě třetiny členů dozorčí rady.

14. Ke sloučení s jinou nadací je zapotřebí souhlasu všech členů správní rady a souhlas dozorčí rady.

15. Členové správní rady k 23. 5. 2016 jsou:/p>

předseda: Mgr. Pavel Pospíšil, nar. 18. 6. 1957, Konrádova 4, Brno, 628 00

člen: Ing. Marek De Diana Boro, nar. 19. 7. 1964, Molákova 15, Brno 628 00

člen: Jan Kočvara, nar. 5. 10. 1947, Konradova 2203/8, Brno 628 00

člen: Ing. Pavel Kohoutek, nar. 17. 4. 1956, Hájkova 7, Brno 628 00

člen: Ing. Stanislav Krupička, nar. 23. 2. 1947, Bednaříkova 1, 628 00 Brno

člen: Kateřina Stratilová, nar. 23. 5.1954, Elplova 22, Brno, 628 00

XII. Způsob jednání jménem nadace

1. Za nadaci jedná a podepisuje předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady.

2. Správcem vkladu je předseda správní rady.

XIII. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace.

2. Dozorčí rada má tři členy.

3. Členy dozorčí rady volí a odvolává dozorčí rada nadace tajnou volbou z návrhů členů dozorčí nebo správní rady. Ke zvolení člena dozorčí rady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady.

4. Pokud se dozorčí rada kvůli neúplnému počtu členů stane neusnášeníschopnou, zvolí tyto chybějící členy správní rada.

5. Dozorčí rada volí tajnou volbou ze svého středu předsedu, jeho funkční období je pětileté. Opětovné zvolení je možné.

6. Jménem dozorčí rady jedná předseda.

7. Předseda řídí práci dozorčí rady, svolává a řídí její jednání.

8. Členství v dozorčí radě je čestné, za vykonávání funkce člena dozorčí rady nelze přiznat odměnu. Účelně vynaložené náklady spojené s vykonáváním funkce člena dozorčí rady jsou však členům dozorčí rady v nezbytném rozsahu hrazeny.

9. Kompetence dozorčí rady:

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,

b) kontroluje úplnost a správnost účetnictví vedeného nadací,

c) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,

d) dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a nadační listinou,

e) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

f) nejméně jednou ročně podává písemně správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.

g) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační listinou

10. Dozorčí rada je oprávněna zejména:

a) nahlížet do účetních knih a všech ostatních dokladů a záznamů týkajících se nadace,

b) účastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.

11. Členem dozorčí rady nemůže být člen správní rady.

12. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté, opětovné zvolení je možné.

13. Členové dozorčí rady k 23. 5. 2016 jsou:

předseda: Ing. Pavel Krupička, nar. 22. 7. 1978, Hubrova 15, 628 00 Brno

člen: Mgr. Libor Macák, nar. 22. 1. 1981, Hubrova 5, 628 00 Brno

člen: Ing. Jan Sadecký, MBA, nar. 28. 9.1969, Slavomírova 2939/5, 628 00 Brno

XIV. Výkonný ředitel - zaměstnanci

1. Výkonného ředitele vybírá a pracovní poměr s ním upravuje správní rada nadace v interní směrnici.

2. Výkonný ředitel zejména odpovídá správní radě za agendu nadace a za získávání finančních zdrojů pro nadaci.

3. Výkonný ředitel určuje náplň práce dalším zaměstnancům sekretariátu nadace.

4. Výkonný ředitel ani zaměstnanci nadace nesmí být členem správní rady a dozorčí rady nadace.

5. Ve vztahu k výkonnému řediteli zastupuje správní radu nadace předseda správní rady.

XV. Zrušení a zánik nadace

1. Nadace se zrušuje:

a) dosažením účelu, pro který byla nadace založena,

b) rozhodnutím soudu o zrušení nadace,

c) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

2. V případě zrušení nadace jmenuje správní rada likvidátora, s výjimkou případů, kdy podle zákona jmenuje likvidátora soud.

3. Je-li to nutné k vyrovnání závazků nadace, bude v likvidaci zpeněžen nepeněžitý majetek nadace, ale jen v míře nutné pro splnění závazků.

4. Likvidační zůstatek po vyrovnání všech pohledávek a závazků nadace se převede na zakladatele s podmínkou, že zakladatel těchto prostředků využije výhradně k naplnění účelu stanoveného v čl. III. tohoto statutu.

V Brně dne 23. 5. 2016

Mgr. Pavel Pospíšil
předseda správní rady nadace

Stáhnout v pdf Stáhnout statut v pdf

^^ Přejít nahoru ^^

Valid HTML 4.01 | CSS 2.0